Tarihçe 18 Ekim 2021

Kuruluş ve Tarihçe

Bölgemizin kuruluş çalışmaları 2004 yılında İlimizin 5084 sayılı ‘Yatırımların ve İstihdamın Teşviki’ hakkındaki kanun kapsamına alınmasıyla Düzce İline yoğun talep olmuştur.

Düzce Valiliği tarafından yatırımcılardan gelen yoğun taleplerin karşılanması amacı ile Düzce’ye 2.Organize Sanayi Bölgesi kurulma çalışmaları başlamış 25.05.2005 tarih ve 6391 sayılı yazıları ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yer seçim komisyonu çalışmalarını tamamladıktan sonra Bakanlığın olumlu görüşü ve Devlet Planlama Müsteşarlığının onayı ile Tüzel Kişilik kazanmıştır. Kuruluşu itibariyle Müteşebbis heyet tarafından yönetilen Bölgemiz OSB mevzuatı gereğince faaliyet gösteren firmaların 2/3 oranına ulaşması sonucu 08.03.2012 tarihinde Genel Kurul ile sanayicilerimiz tarafından yönetilmeye başlamıştır.

Görevlerimiz

 • OSB'nin kuruluş amacını gerçekleştirmek ve ideal şekilde işleyişini sağlamak için gerekli kararları ve tedbirleri almak,
 • Bakanlığa karşı taahhüt ve sorumlulukları yerine getirmek ve bu hususta gerekli tedbirleri almak,
 • Arsa tahsislerini yapmak,
 • İmar ve parselasyon planları ve değişikliklerini yapmak ile Bölge içi her türlü ruhsat ve izinleri düzenlemek ve onaylamak,
 • OSB’ler arasında her türlü teknik ve idari konularda iş birliği yapmak,
 • OSB’nin yatırım programlarını, yeni yatırımlarını ve bütçesini belirlemek ve onaylamak,
 • OSB’ye ait para ve diğer kaynakların kuruluş amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,
 • Yönetim aidatları ve hizmet karşılıklarını arsaların boş, inşaat halinde ve üretime geçme durumları dikkate alınarak parsel büyüklüğüne göre belirlemek,
 • Altyapı katılım payları, elektrik, su, doğal gaz ve benzeri satış bedellerini belirlemek,
 • OSB’nin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğal gaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve  işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma; bu çerçevede üretim tesislerini, ortak sağlık ve güvenlik birimlerini kurma ve işletme konularında gerekli kararları almak,
 • Katılımcı ve kiracılardan tahsil edilecek yönetim aidatları, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri satış bedelleri, varsa altyapı katılım payları ödeme şartları ile gecikme halinde uygulanacak cezalara ilişkin esasları belirlemek,
 • 29/12/2006 tarih ve 26391 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik esaslarına göre OSB’nin elektrik dağıtım faaliyetlerini yürütmek,
 • Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve benzeri düzenlemelerle verilen diğer görevleri yapmak.
Paylaş: